Privacybeleid

NoordLimburgWerkt.nl BV (hierna te noemen NoordLimburgWerkt.nl) respecteert de privacy van alle kandidaten en opdrachtgevers en bezoekers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u NoordLimburgWerkt.nl verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites van NoordLimburgWerkt.nl en aan NoordLimburgWerkt.nl gelieerde ondernemingen.

Om de dienstverlening die NoordLimburgWerkt.nl beschikbaar stelt goed uit te voeren, verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens van iedereen met wie NoordLimburgWerkt.nl een samenwerking aangaat. NoordLimburgWerkt.nl gaat zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens om.

Met dit privacybeleid maakt NoordLimburgWerkt.nl u duidelijk waarom NoordLimburgWerkt.nl bepaalde informatie verzamelt, hoe NoordLimburgWerkt.nl uw privacy beschermt, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden NoordLimburgWerkt.nl de informatie aan u of anderen verstrekt. De werkwijze van NoordLimburgWerkt.nl is in overeenstemming gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin nauwkeurig beschreven staat welke persoonsgegevens in relatie tot welke bedrijfsactiviteiten worden verwerkt en wat er met die gegevens gebeurt.

Over NoordLimburgWerkt.nl

NoordLimburgWerkt.nl B.V., gevestigd te Venlo, 5913 AE, Kaldenkerkerweg 20, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67822436, geeft uitvoering aan het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. NoordLimburgWerkt.nl is een vacaturebank die per vacature de gegevens van kandidaten verzamelt en rechtstreeks doorzet aan de opdrachtgever, eigenaar van de vacature. Het systeem is zo ingericht dat wanneer iemand zijn CV achterlaat op de site van NoordLimburgWerkt deze gegevens automatisch worden doorgestuurd aan de specifieke opdrachtgever, eigenaar van de vacature. Medewerkers van NoordLimburgWerkt kunnen deze CV’s inzien maar doen hier verder niets mee. 

NoordLimburgWerkt.nl bepaalt het doel en de middelen van de gegevensverwerking en is dus aan te merken als (verwerkings)verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

NoordLimburgWerkt.nl verzamelt uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op onze vestiging of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van de dienstverlening die NoordLimburgWerkt.nl aanbiedt.

Kandidaten

Bij inschrijving registreren wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens, email, adres, postcode, telefoonnummer, werkervaring, begeleidende brieven;
 • Profielgegevens, openbare gegevens en overige gegevens die via publieke middelen zichtbaar en relevant kunnen zijn;
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • Pasfoto en video(sollicitatie) op vrijwillige basis.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Kandidaten

Alle eerdergenoemde informatie / gegevens welke worden verzameld, verwerkt en opgeslagen door NoordLimburgWerkt.nl worden gebruikt voor de navolgende doeleinden:

 • Om u zowel per e-mail, telefoon en/of post op de hoogte te houden van onze dienstverlening;
 • Om u op de hoogte te houden van onze marketingactiviteiten zoals evenementen, nieuwsbrieven en/of trainingen;
 • Om onze website en andere systemen up-to-date te kunnen houden alsmede het ontwikkelen hiervan;

Zakelijke relaties
NoordLimburgWerkt.nl verwerkt de persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke relaties betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen:

 • Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • Een zakelijke relatie te onderhouden;
 • Een (opdracht)overeenkomst te sluiten en te onderhouden.

Met wie kan NoordLimburgWerkt.nl uw persoonsgegevens delen?

Kandidaten
NoordLimburgWerkt.nl kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere NoordLimburgWerkt.nl entiteiten, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens de verwerkingsverantwoordelijke diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij
“Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens”

Uw persoonsgegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt.
NoordLimburgWerkt.nl draagt zorg voor de beveiliging middels passende technische en organisatorische maatregelen op de door u verstrekte gegevens rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

Contactpersonen zakelijke relaties
NoordLimburgWerkt.nl kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen ten behoeve van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere NoordLimburgWerkt.nl entiteiten en zakenpartners die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin NoordLimburgWerkt.nl hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. NoordLimburgWerkt.nl zorgt voor de beveiliging middels passende technische en organisatorische maatregelen op de opgeslagen persoonsgegevens rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

Hoelang bewaart NoordLimburgWerkt.nl uw gegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen en de categorie waaronder de persoonsgegevens vallen.

Kandidaten
Uw bemiddelingsgegevens (NAW-gegevens, CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn maximaal 6 maanden beschikbaar. Een maand voor het verstrijken van deze termijn wordt een herinneringsmail gestuurd om opnieuw toestemming aan u te vragen. Indien u niet meer in de database opgenomen wenst te worden, kunt u dit aangeven. Nadat u heeft aangegeven dat u niet meer in de database opgenomen wenst te worden, worden de gegevens nog voor maximaal 6 maanden bewaard in verband met eventuele klachten. In deze afgeschermde omgeving zijn uw gegevens enkel beschikbaar voor een beperkt aantal personen binnen NoordLimburgWerkt.nl onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd uit onze database.

Als u als contactpersoon van een zakelijke relatie inzage en/of wijzigingen wilt aanbrengen aan dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij NoordLimburgWerkt.nl of via het algemeen telefoonnummer. Om gebruik te maken van deze dienst is moet u zich legitimeren middels een geldig identiteitsbewijs.

Recht op verwijderen van uw gegevens
Voor zowel kandidaten als contactpersonen van zakelijke relaties geldt dat indien zij willen dat gegevens definitief verwijderd worden binnen NoordLimburgWerkt.nl dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of via het algemeen telefoonnummer. Om gebruik te maken van deze dienst, moet u zich legitimeren middels een geldig identiteitsbewijs.

Recht op dataportabiliteit van uw gegevens
Wilt u uw gegevens overdragen aan een andere organisatie dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of via het algemeen telefoonnummer. NoordLimburgWerkt.nl zal dan uw gegevens verzamelen en deze middels een beveiligde e-mail aan u overdragen. Om gebruik te maken van deze dienst moet u zich legitimeren middels een geldig identiteitsbewijs.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Voor uw gemak houdt NoordLimburgWerkt.nl bij welke vacatures u eerder heeft bekeken. Op basis van cookies tonen wij u eerder bekeken vacatures, indien deze nog online staan. Tevens is het mogelijk vacatures aan te merken als interessant, ook dit gaat middels een cookie. Bij het bezoeken van NoordLimburgWerkt.nl wordt u gevraagd of u cookies wil inschakelen. Klik op “Cookies toestaan” om cookies in te schakelen of ga naar meer details om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie zie ons Cookiebeleid op de website.

IP-adressen

NoordLimburgWerkt.nl kan informatie verzamelen omtrent uw computer. Hier moet onder worden verstaan (indien beschikbaar) uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype voor systeemadministratiedoeleinden en om deze informatie in gebundelde vorm aan te kunnen bieden aan onze adverteerders. Het gaat dan expliciet om gegevens ten aanzien van de browseractiviteiten en patronen van onze gebruikers. Er wordt hierbij geen identiteit vermeld.

Beveiliging

NoordLimburgWerkt.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland. NoordLimburgWerkt.nl heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Ondanks de door NoordLimburgWerkt.nl genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. NoordLimburgWerkt.nl kan hiervoor nooit op enige wijze voor aansprakelijk worden gesteld. 

Gebruikersvoorwaarden

NoordLimburgWerkt.nl besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van haar website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. NoordLimburgWerkt.nl aanvaardt hiervoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid. De site van NoordLimburgWerkt.nl en/of social media kanalen kunnen van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites met één van de partners van NoordLimburgWerkt.nl, relaties en/of adverteerders. Wanneer u besluit om op één van voorgenoemde links te klikken bent u zich er dan van bewust dat die websites tevens hun eigen privacy en Cookie reglement hebben. NoordLimburgWerkt.nl aanvaardt geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid m.b.t. eerder genoemde reglementen van derde partijen.

Toepasselijk recht

Op dit privacybeleid is het Nederlandse recht van toepassing.

Wijziging privacybeleid

NoordLimburgWerkt.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Op de website staat de laatste en geldende versie. NoordLimburgWerkt.nl beveelt u aan om de websites in de gaten te houden en het privacybeleid regelmatig in te zien, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door NoordLimburgWerkt.nl, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@baaninlimburg.nl of NoordLimburgWerkt.nl B.V., Kaldenkerkerweg 20, 5913 AE te Venlo t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming.